Groep 4

 

Godsdienst

Met behulp van de methode Kind Op Maandag vertellen we op een aantal ochtenden per week de Bijbelverhalen aan de kinderen. De methode biedt handreikingen om met de leerlingen dieper op het verhaal in te gaan en om de praktische invulling voor het dagelijks leven te bespreken. De verhalen en thema’s sluiten aan bij de leeftijd van de kinderen.

Daarnaast zingen we christelijke liedjes die passen bij de verhalen. We beginnen elke dag met gebed en sluiten de dag hier ook mee af.

 

Rekenen

Iedere dag (behalve op vrijdag) rekenen we een uur uit de methode Wereld in Getallen. We beginnen de rekenles met automatiseren.

De leerstof van groep 4:

Oriëntatie op de getallen tot 100.
Optellen en aftrekken over het eerste tiental bv 8+5 en 14-8
Rekenen tot 100 op de getallenlijn zoals hieronder te zien is:

27 + 14 = …  &  35 – 18 = …

Vermenigvuldigen en (voorbereiding op het delen) met de tafels van 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 10.
Tijd: hele, halve uren en de kwartieren analoog en digitaal. Maand- en jaarkalender.
Geld: alle munten en biljetten tot 100 euro, gepast betalen, geld terugkrijgen en vergelijken van bedragen.
Meten en meetkunde bv blokkenbouwels en plattegronden.

Het is fijn als de kinderen thuis ook oefenen met het automatiseren van de erbij en eraf sommen tot 20 en de tafels van 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 10. In groep 4 oefenen de kinderen al met zelf nakijken. Doordat kinderen weinig in aanraking komen met munt- en briefgeld, adviseren we om de kinderen regelmatig kleine boodschappen te laten doen, zodat ze leren met geld om te gaan.

verwerking en toetsen van rekenen via Gynzy op de chromebooks.
Elke ochtend na de rekeninstructie werken we op een chromebook. Daar gaan de kinderen zelfstandig de verwerking doen. Zij maken dan gebruik van koptelefoons. Het is een adaptief programma: elk kind krijgt sommen aangeboden op zijn/haar niveau. De rekendoelen worden ook zichtbaar gemaakt voor de kinderen. Hiervoor hebben de kinderen eigen oordopjes nodig. De kinderen hebben allemaal een inlogcode gekregen, zodat ze thuis vrijblijvend kunnen oefenen op het gebied van rekenen, taal en spelling.

 

Taal/Spelling

Wij werken met de methode “Taalactief”.

Taal

Taal is verdeeld in de volgende onderdelen:

Bij woordenschat oefenen we iedere week nieuwe woorden, die ook vaak in de klas hangen. Het gaat hier om de betekenis van woorden.

Bij schrijven & spreken en luisteren, vertellen de kinderen elkaar een verhaal, ook schrijven we verhalen en gedichten. Bij verhalen ligt de nadruk op de opbouw (inleiding, kern en slot) Bij het dichten worden verschillende soorten gedichtjes aangeboden. Ook leren de kinderen verschillende soorten verhalen te schrijven ( een handleiding, een fantasie verhaal enz)

Bij taalverkennen komen veel onderwerpen aan bod. Zo leren de kinderen het alfabet (en alfabetische volgorde), de opbouw van zinnen en ze leren wat klinkers en medeklinkers zijn. Ook komen er verschillende woordsoorten aan bod: zelfstandig naamwoord, werkwoord, lidwoord, bijvoeglijk naamwoord en voorzetsel.

Spelling
De spellingafspraken zijn verdeeld in 3 categorieën:

luisterwoorden
weetwoorden
regelwoorden
Schrijven

Wij gebruiken de methode “Zwart op Wit”. Wij herhalen en oefenen de aangeleerde schrijfletters uit groep 3. In groep 4 leren de kinderen alle hoofdletters. Hieronder ziet u alle schrijfletters. De afspraak is dat de kinderen een hoofdletter pas mogen gebruiken als deze in de klas is behandeld.

De afspraak op de Parel is dat alle kinderen in alle groepen met deze vulpen schrijven, mits hierover voor een kind andere afspraken zijn gemaakt in overleg met de IB.

Verwerking van spelling via de chromebooks met behulp van Gynzy.

Naast rekenen doen we ook de verwerking en extra oefenen spelling op de chromebooks. Ook hier wordt adaptief gewerkt. Naast de verwerking op de chromebooks van spelling krijgen de kinderen ook vrijwel dagelijks een 5-woorden dictee. De ervaring heeft geleerd, dat het laten schrijven van woorden een goed middel is om de juiste spelling van woorden beter te laten beklijven.

 

Lezen
Wij werken met de methode “Estafette”. Daarnaast lezen de kinderen ook in leesboekjes, informatieboeken en stripboeken.
Wij werken er naar toe dat de kinderen eind groep 4 minstens AVI E4 behalen en voldoende vlot en nauwkeurig woordenrijtjes (DMT) kunnen lezen.

Begrijpend lezen
Wij gebruiken de methode “Goed Gelezen”. Daaruit maken wij per week 1 les uit het leesboek.
Wekelijks maken we lessen van de bakkaarten van Goed Gelezen.

 

Engels

We werken met de methode “Groove me”. Spelenderwijs leren we door liedjes en spelletjes via het digibord Engels. Er zijn verschillende thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Neem u zelf eens een kijkje op de site: www.grooveme.nl en doet u een proeflesje mee.

 

Zaakvakken

In groep 3 en 4 starten we met het “Doeboek”. Hierin zijn Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur samengevoegd. Er zijn 5 thema`s. Elk thema duurt ongeveer 6 weken. De thema`s zijn: Varen, Speuren, Graven, Klimmen en Kamperen.

We kijken ook regelmatig naar de tv programma`s HBB club en Klokhuis en komen onderwerpen aan bod waar de kinderen zelf mee komen.

 

Creativiteit

Is een wekelijks terugkerend onderdeel bij de lessen bijv. knutselen, tekenen, muziek en drama.

 

Verkeer

In groep 4 krijgen de kinderen les in verkeer aan de hand van de verkeerskrant ‘Stap Vooruit’. Elke krant stelt een bepaald onderwerp (borden, verkeersregels, situaties) centraal. Aan één krant  werken we 2 weken. Via het digibord worden we aan de hand meegenomen. Hiervoor wordt géén huiswerk opgegeven. Wel wordt er met regelmaat een informatieblad meegegeven hierin staat beschreven waarover we hebben gewerkt en kunt u samen met uw kind bekijken en bespreken. De verkeerskranten worden in de klas bewaard in een speciale bewaarmap.

 

Zelfstandig werken (dagtaak/weektaak)

In vrijwel ieder vak is dit geïntegreerd. Per dag zijn er dus meerdere momenten waarop de kinderen zelfstandig werken. De kinderen beginnen met het maken van hun dagtaak. Zodra ze hier mee klaar zijn, gaan ze verder met hun weektaak. In het begin van het schooljaar mogen de leerlingen nog wennen aan dit principe. Toch wordt steeds meer verwacht dat de leerlingen zelf op tijd aan de verschillende taken werken en deze op tijd af hebben.

 

Gymnastiek

Zoals u op de kalender heeft kunnen zien werken we met gym in 3 blokken. De kinderen gymmen twee keer per week, één keer bij meester Sander en één keer bij meester René.

De gymblokken kunt u vinden in de jaarkalender en deze worden u tevens via de nieuwsbrief als reminder nog aangeboden.

Gymkleding en gymschoenen zijn verplicht.

 

Kanjer training

Wij zijn een Kanjerschool. Bij de kanjertraining leren kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkracht wordt verwacht dat zij, als zich problemen voordoen, oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft.

Kanjer gaat uit van de volgende Kanjerregels:

 

Algemeen / Huiswerk

De kinderen in groep 4 krijgen geen huiswerk. Wel is het fijn als ouders thuis met hun kind de tafels oefenen (de kinderen krijgen hiervoor kaartjes mee naar huis). De sommen tot 20 en de tafels oefenen, kan bij sommige kinderen ook prettig zijn. Daarnaast willen wij u vragen veel met uw kind te lezen. Lezen is de basis van alle vakken en alleen door veel te lezen worden kinderen beter en sneller. De kinderen hebben allemaal een inlogcode van Gynzy gekregen, zodat ze thuis vrijblijvend kunnen oefenen op het gebied van rekenen, taal en spelling.