Groep 6

Godsdienst

Wij maken gebruik van de methode “Kind op Maandag”, die aansluit op “Kind op zondag”. “Kind op zondag” wordt gebruikt in de kerkelijke gemeentes in de omgeving.

De liedjes komen uit verschillende bundels (Opwekking, Continental Kids).

Rekenen

WERELD IN GETALLEN is een methode voor de zwakke, de gemiddelde en de betere leerling. Dit leerjaar komt aan bod:

BELANGRIJK: tafels blijven oefenen!!

Taal/Spelling

Wij werken met de methode “Taalactief”. Wij werken daarin dit jaar aan:

Spelling: wekelijks oefenen van dicteewoorden en –afspraken thuis en oefenen met bloon in de klas

Schrijven

We maken gebruik van de methode “Zwart op Wit”.

De afspraak op de Parel is dat alle kinderen in alle groepen met een vulpen schrijven, mits hierover voor een kind andere afspraken zijn gemaakt in overleg met de IB. 

Lezen

Begrijpend lezen

We maken gebruik van de methode “Goed gelezen!” en oefenboekjes van de Cito.

Het technisch lezen dient op niveau te zijn om voldoende/goede resultaten te behalen met begrijpend lezen.

Engels

Wij gebruiken de methode “Take it easy”. De kinderen maken kennis met de Engelse taal en leren in eenvoudige zinnetjes in die taal te communiceren.

Zaakvakken

De methodes zijn “Brandaan” (geschiedenis), “Naut” (natuur en techniek), “Meander” (aardrijkskunde) en de verkeerskrant van Veilig Verkeer Nederland

Vanaf oktober wekelijks een toets.

We behandelen dit jaar met:

Geschiedenis:

Natuur en techniek:

Aardrijkskunde:

Verkeer:

Creativiteit

Is een wekelijks terugkerend onderdeel bij de lessen bijv. knutselen, tekenen, muziek en drama

Zelfstandig werken (dagtaak/weektaak)

Ook in groep 6 werken we met dagtaken en weektaken.

We beginnen rustig en laten de kinderen steeds meer wennen. Kinderen leren zo plannen!

Gymnastiek

Van meester René krijgen de kinderen vooral les met de toestellen, van juf Marielle sport en spel les. Gymkleding en schoenen verplicht!

Kanjer training

Dit jaar starten wij als Kanjerschool. Bij de kanjertraining leren kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkracht wordt verwacht dat zij, als zich problemen voordoen, oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft.

Kanjer gaat uit van de volgende Kanjerregels:

Algemeen / Huiswerk