De Parel

Christelijke basisschool

Op De Parel kun je groeien

Wij zijn een school waarin de algehele ontwikkeling van kinderen voorop staat. Hierbij zoeken wij als school naar een balans tussen leerstofgerichte en kindgerichte onderwijs. Dit houdt in dat we naast kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden, ook ruime aandacht besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. We willen hun creatieve vaardigheden vergroten. Het ontwikkelen van zelfstandigheid, het samenwerken ( coöperatief leren) en het nemen van verantwoordelijkheid zijn zaken die we met name willen noemen.

Om ieder kind te laten groeien, wordt het onderwijs meer en meer op het individuele kind afgestemd. We streven ernaar de kinderen de mogelijkheid te bieden voor een ononderbroken ontwikkeling. Dit betekent dat kinderen met problemen extra hulp krijgen en kinderen die meer aankunnen extra worden uitgedaagd.

 

Onderwijsbehoeften staan centraal

Op De Parel staan de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal. Dit betekent dat we per kind in kaart brengen wat de leerling nodig heeft om te leren in deze klas, met deze leerlingen, met deze leerkracht.

In de klassen werken we met 3 niveaugroepen per vakgebied. We noemen dit arrangementen. Er is een basis-, plus-  en een intensief arrangement. Kinderen in een intensief arrangement krijgen bijvoorbeeld verlengde instructie, de leerkracht begeleidt extra oefenmomenten en soms mogen deze leerlingen ook materialen gebruiken bij de lessen. Leerlingen in een plusarrangement krijgen daarentegen verkorte instructie en meer uitdagende opdrachten aangeboden.

Voor een groot aantal kinderen geldt dat het aanbod in deze arrangementen overeenkomt met hun onderwijsbehoeften. Maar soms is er meer nodig om een leerling optimaal te laten ontwikkelen. Samen met ouders bepalen we dan de doelen en formuleren we onderwijsbehoeften. Deze kunnen liggen op het gebied van bijvoorbeeld instructie, materialen, activiteiten, feedback, leerkrachtvaardigheden of ondersteuning thuis.

Elk jaar hebben wij  teamtrainingen en  studiedagen. Goed onderwijs, aansluiten bij wat kinderen nodig hebben staat daarbij centraal. Het opzetten van een Plusklas voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong is een van de initiatieven vanuit studiemomenten..

Wilt u meer weten over onderwijsbehoeften of juist de Plusklas, dan kunt u contact opnemen met een van onze IB-ers.

 

Passend onderwijs

Passend Onderwijs is onderwijs afgestemd op de kwaliteiten en mogelijkheden van het kind. We kijken daarbij niet naar wat het kind niet kan, maar juist naar wat het kind wel kan. Elke school hoort bij een samenwerkingsverband in de regio, wat helpt bij het vormgeven van passend onderwijs in de school.Wij horen bij RIBA (Ridderkerk, Barendracht, Albrandswaard.  Er kan hulp en ondersteuning worden geboden in verschillende vormen. In de afbeelding hieronder ziet u welke ondersteuning er mogelijk is. Deze indeling is gemaakt om ouders, leerkrachten en scholen een leidraad te geven bij het vinden van het juiste traject voor een kind. Het belang van het kind staat hierbij altijd voorop.

Basisondersteuning
Dit is ondersteuning die iedere basisschool biedt. Voor de meeste kinderen is dit voldoende om de basisschool met succes te doorlopen.

Basisondersteuning met RiBA
Naast de basisondersteuning krijgen scholen vanuit RiBA een budget om de basisondersteuning uit te breiden. Denkt u bijvoorbeeld aan extra aandacht voor taal, lezen en rekenen, prikkelarme en veilige werkplekken, uitdagende lessen voor hoogbegaafde leerlingen en het aanpakken van ongewenst gedrag.

Arrangementen
Wanneer een kind een korte periode extra ondersteuning nodig heeft, kan het in aanmerking komen voor een licht arrangement. Dit houdt in dat tijdelijk extra ondersteuning gegeven wordt aan de leerkracht en/of dat er middelen aan de school ter beschikking worden gesteld.
Zijn de school en de leerkracht niet in staat de leerling te ondersteunen met een licht arrangement, dan kan er sprake zijn van een extra arrangement. Hierbij wordt vaak een plan opgesteld in samenwerking met deskundigen, bijvoorbeeld een kinderpsycholoog of hulpverlener. Ook dit arrangement is tijdelijk, maar kan langer duren dan een  licht arrangement.

Speciaal (basis)onderwijs
Soms kan onvoldoende ondersteuning worden geboden op een school in het regulier basisonderwijs. In dat geval zal onderzocht worden of een school voor speciaal (basis)onderwijs het vereiste passend onderwijs kan bieden. Deze keuze wordt altijd gemaakt in overleg met de ouders.