Waar staan we voor op de Parel?

Elke school doet natuurlijk de dingen waar een school bestaansrecht aan ontleent, maar wat maakt de Parel nu een fijne school?

We vermelden graag de dingen die we doen en waar we trots op zijn!

Identiteit

We zijn een christelijke school, en laten dit zien in woord en daad. We beginnen elke dag met een verhaal, gesprek, lied of gebed. De christelijke feestdagen zijn voor ons hoogtepunten in het schooljaar.

Kanjertraining

We zijn een Kanjerschool. Uitgangspunten zijn  vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. Alle groepen spreken met elkaar dezelfde taal!

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Onderwijs en streven we de volgende doelen na:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
  • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid

Uitgaan van onderwijsbehoeften

Op de Parel gaan we uit van de onderwijsbehoeften van elke leerling. Wat heeft deze leerling, in deze klas, met deze leerkracht nodig? De leerlingen worden steeds meer verantwoordelijk voor hun eigen leren. Wat ga ik leren, wat kan ik al, waar ga ik aan werken en wat heb ik nodig om dit te bereiken. Samen met de leerkracht en met medeleerlingen werken kinderen gericht aan de gestelde leerdoelen.

Engels in alle groepen

In elke groep krijgen de leerlingen Engels. We beginnen in de onderbouw met lessen die vaak gebaseerd zijn op een lied en vanuit daar verder worden uitgebouwd. De bovenbouw heeft al echt een pittig niveau in luisteren en spreken. Om de leerkracht te ondersteunen wordt gebruik gemaakt van een native speaker, die alles perfect uitspreekt!

Kennismakings/doelengesprekken

We voeren aan het begin van het schooljaar kennismakings-/doelengesprekken met de ouders en de leerlingen. Zo leren de leerkracht/leerling en ouder elkaar al kennen en kunnen verwachtingen worden uitgesproken, doelen gesteld en afspraken worden gemaakt. Een goed begin is het halve werk!

Plusklas en ontwikkelingsvoorsprong

Er is op de Parel een duidelijk beleid voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Op basis van een aantal gestelde criteria wordt er passend aanbod gegeven. Daarnaast kunnen kinderen in de bovenbouw in aanmerking komen voor de Plusklas. Na een selectieprocedure kunnen de kinderen deelnemen aan de plusklas. In de Plusklas ligt de nadruk op het contact met ontwikkelingsgelijken, sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling en “leren leren” (plannen, organiseren, verantwoordelijkheid nemen, doorzetten, ergens je best voor moeten doen)

Naast het werken in de Plusklas, krijgt de leerling werk mee voor in de reguliere groep.

Kinderraad

Als school vinden wij het belangrijk te weten hoe kinderen denken over praktische en soms beleidsmatige zaken in en rondom de school. Op de Parel is er een kinderraad actief, die meedenkt over zaken die zich op school afspelen. De kinderen zijn democratisch gekozen als vertegenwoordiger uit elke bovenbouwgroep en vergaderen een aantal keer per jaar onder begeleiding van juf Hanneke. Zij kiezen zelf onderwerpen, die worden ingegeven door de achterban uit de groepen of bijvoorbeeld een tevredenheidspeiling onder leerlingen. Er worden door de kinderraad adviezen gegeven en acties uitgezet. Deze worden altijd teruggekoppeld in de groepen. Elk jaar vinden er in de groepen 6 weer nieuwe verkiezingen plaats voor nieuwe leden.

Resultaten van de Parel

Als laatste, maar niet onbelangrijk, zijn we trots op de resultaten van de kinderen op de Parel. Al jaren scoren we met onze school ver boven het landelijk gemiddelde. Wilt u er meer over weten? U kunt dit lezen op www.scholenopdekaart.nl of onze schoolgids op een ander stukje van de website.

De geschiedenis van onze school

In 1902 werd in Poortugaal de “Vereniging voor de school met de bijbel” opgericht die zich ten doel stelde “… de oprichting en instandhouding van een school voor lager onderwijs op gereformeerde grondslag en de bevordering van alles, wat strekken kan om christelijke opvoeding door schoolonderwijs te steunen…”.
Er werd een “School met den Bijbel” gebouwd onder aan de Albrandswaardsedijk, waar nu De Snip is.

In het jaar 1960 betrokken  de leerlingen een nieuwe “School met de Bijbel” aan de Emmastraat .
De school werd  gebouwd als een lagere school met ruimte voor zeven klassen. Naast het hoofdgebouw aan de Emmastraat stond aan de Waalstraat de bijbehorende kleuterschool.
Toen met de integratie van kleuterschool en lagere school de basisschool een feit werd, nam de kleuterafdeling ook plaats in het gebouw aan de Emmastraat.
Op dit moment veranderde ook de naam van de school in “De Wegwijzer “. Vanaf het begin van de negentiger jaren nam het inwonersaantal van Poortugaal een gestage groei door. Deze groei is ook aan de school niet voorbij gegaan.  Er werden semi-permanente lokalen naast het gebouw aan de Emmastraat geplaatst  om het ruimtegebrek het hoofd te bieden. Maar de groei bleef. Een nieuw en groter gebouw bleek noodzakelijk en werd tot stand gebracht.

Dit was ook de gelegenheid na te denken over een nieuwe naam voor de school: De Parel. Dit gebouw bestaat uit 15 lokalen, een speellokaal en een ruime hal. Naast dit hoofdgebouw kwam er ook dependance tot stand in de wijk Valckensteyn, ook wel bekend als Poortugaal-Noord. Inmiddels is de school, zoals dit ook gewoonlijk gaat in een nieuwbouwwijk, weer kleiner geworden en passen we met alle groepen net in het gebouw aan de Sleedoorn.

Bestuur:
Sinds 1 januari 1998 valt de school onder de ‘Vereniging voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs te Albrandswaard’ die op deze datum ontstond na een fusie van de Rhoonse en Poortugaalse schoolverenigingen.