Uitleg verlofaanvraag

Al enige tijd worden alle verlofaanvragen (t/m 10 dagen) ter advisering aangeboden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Albrandswaard. De leerplichtambtenaar onderzoekt of u in aanmerking kan komen voor verlof volgens de leerplichtwet. Omdat we merken, dat er soms nog misverstanden over deze procedure bestaan, zetten we alles nog eens voor u op een rijtje:

Wat moet u doen?
– U download het verlofformulier hier:

– U voegt alle relevante bewijsstukken bij het formulier
– U stuurt alles op naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Albrandswaard: Rijsdijk 17a, 3161 HK  Rhoon

Of:
– U mailt alles naar leerplicht@albrandswaard.nl

Wat doet de leerplichtambtenaar?
– Zij voorziet de verlofaanvraag van advies (t/m 10 dagen).
– Zij stuurt het formulier voorzien van advies naar de schooldirectie.
– Zij neemt een besluit over verlof van meer dan 10 dagen.
– Bij ongeoorloofd schoolverzuim, dus verzuim zonder toestemming, stelt zij een onderzoek in.

Wat doet de school?
– De directeur neemt een besluit over het verlof (t/m 10 dagen) op basis van het advies van de leerplichtambtenaar. De directeur zal zich te allen tijde moeten houden aan de wet.
– De directeur maakt zijn besluit z.s.m. schriftelijk kenbaar aan de ouder(s)/verzorger(s), door middel van het verlofformulier.
– De directeur stuurt een verlofaanvraag van meer dan 10 dagen door naar de leerplichtambtenaar.
– Bij ongeoorloofd schoolverzuim, dus schoolverzuim zonder toestemming van de directeur, meldt de directeur het verzuim z.s.m. bij de leerplichtambtenaar.

Wanneer heeft uw kind recht op verlof?
Bij bepaalde omstandigheden kunt u aanspraak maken op verlof voor uw kind:
– Het voldoen van een wettelijke verplichting.
– Verhuizing (ten hoogste 1 dag)..
– Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen).
– Ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (duur in overleg met de directie).
– Overlijden van bloed- of aanverwanten in 1e t/m de 4e graad (ten hoogste 4 dagen).
– Bij 25, 40 en 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (1 dag).
– Bij 12 ½ , 25, 40, 50 en 60-jarig  huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag).

Vakantie buiten de schoolvakanties?
Voor een vakantie buiten de reguliere schoolvakanties kunt u geen verlof krijgen.

Er is 1 uitzondering op deze regel: Wanneer één van de ouders een seizoensgebonden beroep heeft, met een piekdrukte in alle schoolvakanties, waardoor het feitelijk onmogelijk is om in die periodes vakantie op te nemen. Wanneer dit niet aannemelijk is, zal moeten worden aangetoond, dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden.

Toestemming of geen toestemming?
U heeft pas toestemming voor verlof, wanneer u het verlofformulier met een handtekening van de directeur van de school van uw kind heeft teruggekregen (t/m 10 dagen), of met een handtekening van de leerplichtambtenaar bij verlof van meer dan 10 dagen.

Let op:
De leerkracht van uw kind(eren) heeft geen bevoegdheid om verlof te honoreren. U moet altijd toestemming hebben van de directie. Mocht de leerkracht onverhoopt, per abuis, de indruk wekken toestemming verlenen en besluit u uw kinderen van school te houden, dan is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim.

Wanneer u besluit geen verlof aan te vragen, omdat u verwacht, dat uw kind geen aanspraak kan maken op verlof en u ondanks dat, uw kind van school houdt, is er eveneens sprake van ongeoorloofd schoolverzuim.

De directeur van de school is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar houdt regelmatig controles op de school van uw kind(eren). Bij vermoeden van ongeoorloofd schoolverzuim hoort een huisbezoek tot de mogelijkheden. Tegen ouder(s)/verzorger(s) die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, wordt proces-verbaal opgemaakt.

Niet eens met het besluit?
U kunt binnen zes weken na dagtekening van het besluit over de verlofaanvraag, een bezwaarschrift indienen bij de schooldirectie (t/m 10 dagen) of bij de leerplichtambtenaar, wanneer het verlof meer dan 10 dagen betreft. Hoe u dit moet doen staat vermeld op de achterzijde van het verlofformulier.