De Parel

Christelijke basisschool

De medezeggenschapsraad (MR)

Leden MRNotulen MR

De medezeggenschapsraad is bereikbaar via: mr.parel@scpo-albrandswaard.nl

Wat doen we?

De voornaamste activiteiten van de Medezeggenschapsraad (MR) bestaan uit het adviseren over, en het goedkeuren van het beleid van CBS de Parel.

Dit beleid wordt op school door de directie ontwikkeld en uitgevoerd.
U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan:

De Medezeggenschapsraad is op de achtergrond aanwezig om samen met de directie een kader te creëren, binnen de door het schoolbestuur en de overheid gestelde criteria, waarbinnen de school zo goed mogelijk kan functioneren.

De Medezeggenschapsraad van onze school bestaat momenteel uit zes leden. Het (wettelijk vastgelegde) minimum aantal leden voor een school als de Parel is twee. De raad bestaat altijd voor de helft uit ouders en voor de helft uit leerkrachten. De ouderleden worden, middels een verkiezing, uit een aantal kandidaten gekozen.
De leerkrachten worden meestal, bij toerbeurt, door de directie gevraagd in de MR zitting te nemen.
Voor de leerkrachten zijn uren vrijgesteld vanuit de school om te vergaderen, cursussen te volgen.
De ouders doen dit vrijwillig. We vergaderen ongeveer zes keer per jaar op de Parel.

Naast de Medezeggenschapsraad is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin een afvaardiging van de Stichting zit van alle scholen van de Stichting.
De Stichting bestaat uit drie scholen (de Julianaschool, het Lichtpunt en de Parel).
Van elke school is er zowel een ouder als een leerkracht uit de medezeggenschapsraad aanwezig.
Deze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad adviseert over en geeft zijn goedkeuring aan het beleid dat door de vereniging wordt ontwikkeld en uitgevoerd, maar dan voor alle scholen.
U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan:

Dit beleid wordt ook wel “bovenschools” genoemd en bij de vergadering is namens het bestuur de bovenschools directeur aanwezig. Hij is de overlegpartner voor de raad.

De bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zijn in een wet vastgelegd, de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Hierin wordt vrij specifiek vastgelegd op welke zaken de verschillende geledingen instemmings- en adviesrecht hebben. Ook wordt in de WMS het informatierecht benoemd. Dit informatierecht betekent dat een MR te allen tijde recht heeft op informatie over zaken die betrekking hebben op de school.

De leden van de Medezeggenschapsraad en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad kunnen aan cursussen deelnemen om hun kennis op diverse zaken uit te breiden.

Met vriendelijke groet namens de raad,

Elsa van Praag (voorzitter).