De ouderraad (OR)

Ledenactviteiten

Wat doet de ouderraad (OR)

Wij hebben op De Parel een heel actieve ouderraad. Zij zijn een onmisbare spil in de organisatie van de school.

Samen met het onderwijsteam organiseert de ouderraad diverse activiteiten voor de kinderen. Voor veel activiteiten wordt een commissie samengesteld die bestaat uit OR-leden en teamleden. Samen wordt er voor gezorgd dat de georganiseerde activiteit goed verloopt.

De ouderraad heeft een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een aantal algemene leden. Er wordt ongeveer acht keer per schooljaar vergaderd. Tussentijds is er ook veel overleg tussen de OR en het MT van de school.
Naast activiteiten die worden georganiseerd door commissies bestaand uit OR-leden en teamleden biedt de OR ook ondersteuning aan de leerkrachten bij bijvoorbeeld de projectweken, klassenactiviteiten en het regelen van hulpouders bij o.a. schooluitjes. Na afloop van activiteiten worden deze geëvalueerd in de OR en het team. Evaluatiepunten van hulpouders zijn hierbij ook altijd van harte welkom.

Iedere groep op De Parel heeft vanuit de OR ook een vast aanspreekpunt. Leerkracht en ouders kunnen via dit aanspreekpunt hulp van de OR inschakelen.

De ouderraad beheert de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan de activiteiten, de kerstboeken e.d. Tevens zorgt de penningmeester van de OR voor het innen van de bijdragen voor de schoolreis.
Het financieel overzicht wordt aan het einde van ieder schooljaar besproken met de MR.
De hoogte van de ouderbijdrage staat vermeld in de schoolgids van De Parel.

Ouderhulp
De ouderraad organiseert de activiteiten natuurlijk niet alleen. Daarbij worden wij gesteund door zeer veel hulpouders die zich elk jaar opnieuw opgeven!
Zonder de hulp van hulpouders zouden wij de activiteiten niet kunnen organiseren. Wij zijn de ouders die zich ieder jaar weer opgeven voor ondersteuning bij de verschillende activiteiten bijzonder dankbaar.

Met vriendelijke groet,

namens de voorzitter van de OR