De Parel

Christelijke basisschool

VPCBO Albrandswaard

CBS de Parel is een onderdeel van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Albrandswaard. De vereniging voor PCBO te Albrandswaard beheert drie scholen voor basisonderwijs, met circa 1.150 leerlingen en circa 90 personeelsleden.

De aangesloten scholen zijn:
– CBS de Parel (Poortugaal)
– PCBS Juliana (Rhoon)
– CBS het Lichtpunt (Portland) 

 

Missie en visie

Binnen onze vereniging is de volgende missie gedefinieerd:

Vertrekkend vanuit een Christelijke identiteit en een lokale maatschappelijke verantwoordelijkheid een omgeving creëren waarbinnen, op een respectvolle wijze, in samenwerken en zelfstandigheid wordt geleerd/ontwikkeld.

De missie van de Vereniging voor PCBO te Albrandswaard geeft het bestaansrecht aan op basis waarvan wij de komende jaren willen werken. Alle medewerkers, kinderen en ouders worden uitgenodigd en gestimuleerd om zich met deze missie te identificeren.

Het is onze visie dat wij deze missie vorm kunnen geven door richtinggevende en inspirerende leidinggevenden en professionele en gemotiveerde leerkrachten, waardoor leerlingen maximaal tot ontwikkeling komen. Het accent ligt hierbij op de ononderbroken ontwikkeling van ieder kind, rekening houdend met diens behoeften en mogelijkheden. De basisvaardigheden gelden als fundament van het onderwijs, met bijzondere aandacht voor sociaalemotionele vaardigheden, eigen verantwoordelijkheid en creativiteit.

De scholen van de VPCBO Albrandswaard werken samen om eigentijds, kwalitatief goed onderwijs te bieden. De VPCBO wil eraan werken dat op haar scholen iedere leerling en iedere werknemer volop kansen krijgt om het maximale uit zichzelf te halen, niet alleen op cognitief gebied, maar ook met betrekking tot sociaalemotionele vaardigheden en competenties. Het motto van de VPCBO Albrandswaard is :

“Blijvend leren leren”

 

Het bestuur

Het bestuur van de Vereniging voor PCBO te Albrandswaard is eindverantwoordelijk voor het functioneren van alle scholen van de vereniging. Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur, dat wordt gevormd door de algemeen directeur en een algemeen bestuur dat bestaat uit mensen die voldoen aan het competentieprofiel, zoals dat is vastgesteld, en die door de leden van de vereniging zijn gekozen. Het algemeen bestuur houdt toezicht op het dagelijks bestuur. Daarmee is voldaan aan de scheiding van bestuur en intern toezicht, zoals dat in Code Goed Bestuur staat beschreven.

Het bestuur van de Vereniging voor PCBO te Albrandswaard bestaat uit de volgende personen:
Dhr. M. Verhagen – Voorzitter
Mw. B. den Boon – Secretaris
Mw. J.M. van Lieshout – Penningmeester
Dhr. G.A. Verschoor – Algemeen directeur

Het bestuur en de algemeen directeur worden ondersteund door mevrouw L. van der Linden, Secretarieel Medewerker.

Het postadres van het bestuurskantoor is: Postbus 2515, 3170 BA  Poortugaal
T: (010) 5069039
info@vpcbo_albrandswaard.nl
www.vpcbo-albrandswaard.nl

 

Statuten

De statuten van de vereniging met daarin de grondslag en het doel kunt u vinden op de website van de vereniging.

 

Lid worden

Voorwaarden voor toelating tot het lidmaatschap zijn betuiging van instemming met de in artikel 2 en 3 van de statuten omschreven grondslag en doel van de vereniging en bereidheid tot betaling van een contributie, waarvan het bedrag door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Aanmelding gebeurt met een formulier. Dit is verkrijgbaar bij de directie van de school. Het bestuur beslist over toelating van leden. Bij weigering kan de betrokkene binnen 30 dagen na kennisgeving schriftelijk beroep aantekenen bij de algemene ledenvergadering. Deze beslist zo spoedig mogelijk over het beroepsschrift.

 

Donateurschap

Voor degenen die geen lid van de vereniging kunnen of willen worden, maar wel het christelijk onderwijs in Albrandswaard willen steunen, bestaat de mogelijkheid zich als donateur aan te melden.